คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายกได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
26.11.2564
0

เข้าร่วมประชุมการรับฟังความคิดเห็นร่างคำสั่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง มอบหมายให้อุตสาหกรรมจังหวัด เป็นผู้ขออนุญาตการนำน้ำกากส่าของโรงงานไปใช้ประโยชน์นอกโรงงาน

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
26.11.2564
0

โดยมีนายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เพื่อถวายสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดนครนายก (สาริกา) ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
26.11.2564
0

ซึ่งสัมมนาในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงาน แก่หน่วยรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างถูกต้อง และร่วมกันทบทวน วิเคราะห์แก้ไขปัญหา/อุปสรรค ในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ตลอดจนเสริมสร้างทักษะความรู้ทางวิชาการ แนวความคิดในการผลักดันผู้ผลิตชุมชนสู่การพัฒนามูลค่าผลิตภัณฑ์ และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าชุมชน ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งมีเรื่องบรรยายดังนี้ 1.เรื่องผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. S เพื่อ SME โดย นายชัยวิชิต ลิขิตาภรณ์ ผู้อำนวยการกองกำกับองค์กรด้านการมาตรฐาน 2.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการรับรอง มอก. เอส โดย นางศิริพร ช่างการ นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ 3.เรื่องมาทำความรู้จัก มอก.เอส โดย นางสาวอรสา ว่องพิริยพงศ์ นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ 4.เรื่องการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตามเกณฑ์ข้อกำหนด มผช. ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร โดย นางนิตยา พิระภัทรุ่งสุริยา รองผู้อำนวยการสถาบันอาหาร 5.เรื่องการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตามเกณฑ์ข้อกำหนด มผช. ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย โดย นางทิพวรรณ พานิชการ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ แบ่งกลุ่มย่อยบรรยาย/อภิปราย และฝึกปฏิบัติ เพื่อเสริมทักษะที่ต้องใช้ในการปฏิบัติกลุ่มงาน เกี่ยวกับเรื่องการตรวจติดตามผล โดยมีวิทยากรจาก กช.สมอ เป็นผู้บรรยาย ผ่านทางโปรแกรม Zoom

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02