ให้แก่เจ้าหน้าที่ สอจ. ทุกจังหวัด ด้วยวิธีออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนา วิทยากรบรรยายโดย ดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล ผู้จัดการโครงการฯ
วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 (เวลา 09.00 น.)
     นางสาวเปรมจิรัชยา วิริยะโชตนันท์ หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก เข้าร่วมการสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการรับรองตนเองของผู้ประกอบกิจการโรงงาน (Self Declaraion System) ให้แก่เจ้าหน้าที่ สอจ. ทุกจังหวัด ด้วยวิธีออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนา วิทยากรบรรยายโดย ดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล ผู้จัดการโครงการฯ หัวข้อในการสัมมนาประกอบด้วย การนำเสนอ “ระบบการรับรองตนเองของผู้ประกอบกิจการโรงงาน” , ขอบเขตการดำเนินโครงการระบบการรับรองตนเองของผู้ประกอบกิจการโรงงาน (Self Declaration) , การขึ้นทะเบียน/กำกับและดูแลผู้ตรวจสอบเอกชน (Third Party) และการแนะนำวิธีการยื่นรับแบบรับรองตนเองสำหรับผู้ประกอบกิจการโรงงาน จัดโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร