เพื่อหารือในประเด็นปัญหาเร่งด่วนของจังหวัดนครนายก จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเด็นแนวทางการแก้ไขปัญหาโควิด-19 , แผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด-19 , การจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และรับทราบความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศที่เป็นรูปธรรมและส่งผลกระทบต่อประชาชน , การช่วยเหลือประชาชน/คนด้อยโอกาส , โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ , โครงการ โคก หนอง นา โมเดล และการแก้ปัญหาความยากจน รวมถึงความเดือดร้อนและเรื่องร้องเรียนของประชาชน
วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 (เวลา 13.00 น.)
     นางสาวสมใจ มีสมบูรณ์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยนายกฤตนันท์ นุ่นแก้ว หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 12/2564 โดยมีนายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก กล่าวต้อนรับ และพลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร เป็นประธานในการประชุม เพื่อหารือในประเด็นปัญหาเร่งด่วนของจังหวัดนครนายก จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเด็นแนวทางการแก้ไขปัญหาโควิด-19 , แผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด-19 , การจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และรับทราบความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศที่เป็นรูปธรรมและส่งผลกระทบต่อประชาชน , การช่วยเหลือประชาชน/คนด้อยโอกาส , โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ , โครงการ โคก หนอง นา โมเดล และการแก้ปัญหาความยากจน รวมถึงความเดือดร้อนและเรื่องร้องเรียนของประชาชน ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก