โดยมีนายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และแพทย์หญิงอรรัตน์ จันทร์เพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก ร่วมรับมอบอุปกรณ์เวชภัณฑ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดนครนายก สำหรับนำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อไป
วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 (เวลา 13.30 น.)
     นางสาวสมใจ มีสมบูรณ์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยนายกฤตนันท์ นุ่นแก้ว หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน และนางวรตา ทะนันรัมย์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ร่วมมอบอุปกรณ์เวชภัณฑ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย
1. ชุด PPE ของเจ้าหน้าที่ จำนวน 33 ชุด 2. หน้ากาก N95 จำนวน 211 ชิ้น 3. หมวกคลุมผม จำนวน 100 ชิ้น 4. ถุงหุ้มรองเท้า จำนวน 50 คู่
โดยมีนายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และแพทย์หญิงอรรัตน์ จันทร์เพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก ร่วมรับมอบอุปกรณ์เวชภัณฑ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดนครนายก สำหรับนำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อไป