หัวข้อในการอบรมประกอบด้วย บทบาทและภารกิจของกลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ , แนวคิดการจัดโครงสร้างภายในเพื่อการปฏิบัติงานในกลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ให้มีประสิทธิภาพ , การรับคำขอสิทธิ์กฎหมายว่าด้วยแร่ฯ จัดโดยกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564
     นายกฤตนันท์ นุ่นแก้ว หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมความรู้เหมืองแร่ 4.0 (เทคนิคการปฏิบัติงานเชิงลึกในการดำเนินการคำขอและการอนุญาต ตามภารกิจของกลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ครั้งที่ 1) ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2564 ด้วยวิธีออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting หัวข้อในการอบรมประกอบด้วย บทบาทและภารกิจของกลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ , แนวคิดการจัดโครงสร้างภายในเพื่อการปฏิบัติงานในกลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ให้มีประสิทธิภาพ , การรับคำขอสิทธิ์กฎหมายว่าด้วยแร่ฯ จัดโดยกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร