โดยมีหัวข้อการบรรยาย/ฝึกอบรม ได้แก่ การเสวนาหัวข้อ “มาตรการพลิกฟื้นอุตสาหกรรมไทยก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจใหม่” , “การปรับตัวของอุตสาหกรรมภายใต้รูปแบบมาตรการ Bubble & Seal” , “สถานการณ์การฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรมรายสาขาและปัจจัยที่ต้องจับตามอง” และการบรรยายในหัวข้อ “การบูรณาการข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ของกระทรวงอุตสาหกรรม”
วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 (เวลา 09.30 น.)
     นางสาวกนกพิชญ์ ชูดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวจารุณี เครือละม้าย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก เข้าร่วมการสัมมนา การจัดทำข้อมูลภาคอุตสาหกรรม เพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด โดยการบูรณาการข้อมูลอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีหัวข้อการบรรยาย/ฝึกอบรม ได้แก่ การเสวนาหัวข้อ “มาตรการพลิกฟื้นอุตสาหกรรมไทยก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจใหม่” , “การปรับตัวของอุตสาหกรรมภายใต้รูปแบบมาตรการ Bubble & Seal” , “สถานการณ์การฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรมรายสาขาและปัจจัยที่ต้องจับตามอง” และการบรรยายในหัวข้อ “การบูรณาการข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ของกระทรวงอุตสาหกรรม” จัดโดย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร