กล่าวเปิดสัมมนาโดย นายเดชา จาตุธนานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ การถ่ายทอดองค์ความรู้ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ โดยอาจารย์ ศศิมา สุขสว่าง และคณะวิทยากรเป็นผู้บรรยาย ผ่านระบบ Video Conference Zoom Meeting
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 (เวลา 09.30 น.)
     นายสุทธินันท์ แก้วไชย เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนานวัตกรรมด้วย Design Thinking (Design Thinking for Innovation Development) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กล่าวเปิดสัมมนาโดย นายเดชา จาตุธนานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ การถ่ายทอดองค์ความรู้ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ โดยอาจารย์ ศศิมา สุขสว่าง และคณะวิทยากรเป็นผู้บรรยาย ผ่านระบบ Video Conference Zoom Meeting