คุณกำลังมองหาอะไร?


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

O1 โครงสร้าง

- โครงสร้างและอัตรากำลัง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก

O2 ข้อมูลผู้บริหารและองค์กร

- ข้อมูลผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก

O3 อำนาจหน้าที่

- บทบาทภารกิจ การแบ่งงาน และอำนาจหน้าที่

O4 แผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด

1. แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก ปี 2564 (สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก)

2. แผนยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2560-2564 (ฉบับทบทวน)

3. แผนพัฒนาจังหวัดนครนายก (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน (ปี 2563)

4. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 (จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว) (พ.ศ.2562-2565) ฉบับทบทวน

O5 ข้อมูลการติดต่อ

- ช่องทางการติดต่อ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

1. ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก

2. ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

O8 Q&A

- เว็บบอร์ด ถาม-ตอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก

- Facebook สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก

O9 Social Network

- เครือข่ายสังคมออนไลน์ของพนักงานผ่าน Facebook

O10 แผนดำเนินงานประจำปี

- แผนการดำเนินงานประจำปี 2564 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก

O11 รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

- รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (ปีที่ผ่านมา)

- รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63)

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

- คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

- คู่มือแนวทางปฏิบัติด้านการให้บริการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

- แบบรายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2564 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก

O17 E-Service

1. ระบบการอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส์

2. ระบบลงทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรม

3. ระบบค้นหาข้อมูลโรงงาน

4. ระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment)

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก

O19 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

- รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ปีที่ผ่านมา)

- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ปีที่ผ่านมา) (เดือนตุลาคม 2562-กันยายน 2563)

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก

O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

- ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (ปีที่ผ่านมา)

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนตุลาคม 2562-กันยายน 2563) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก

O25 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามภารกิจและการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก

O26 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน

1. ช่องทางการร้องเรียนทาง Facebook สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก

2. ช่องทางการร้องเรียนผ่าน แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก (Google Form)

O27 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564

O28 ช่องทางการรับฟังความคิดเห้น

1. ช่องทางการรับฟังความคิดเห้นผ่านเว็บบอร์ดของเว็บไซต์สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก

2. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นผ่าน Facebook สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก

O29 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

- ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก เรื่อง มาตรการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน

- สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก

O30 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- ประกาศเจตจำนงสุจริตของอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก

O31 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

- การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการแสดงเจตนารมณ์

O32 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

- แบบรายงานประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

O33 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

O34 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม

- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก

O35 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมประจำปี (รอบ 9 เดือน)

- รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก (1 ต.ค. 63 - 30 มิ.ย. 64)

O36 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลกรสำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ 2564

O37 การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม

- การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก